لوله پلیکا قطر 110 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی

لوله پلیکا قطر 125 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
لوله پلیکا قطر 90 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی
۱۳۹۹-۰۳-۲۰

لوله پلیکا قطر 110

نوع لوله شماره استاندارد نوع کاربرد ضخامت (mm) وزن (Kg)
فشار ضعیف ISIRI 12142 ناودانی 2.2 6.650
فشار نیمه قوی ISIRI 9119          زیر یا روی BD کار 3.2 9.650
فشار قوی ISIRI 13361 تحت فشار U&UD 5.3 15.300
مخابراتی ISIRI 13361 تحت فشار U&UD 5 14.250